GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG
-Lên lớp: 45 tiết
-Kiểm tra và thi cử:
-Một bài kiểm tra giữa môn
-Thi kết thúc môn học
-Điểm khuyến khích: Tìm hiểu thực tiễn hoạt động marketing ngân hàng trên địa bàn,Thảo luận nhóm
và phát biểu ý kiến
- Phương pháp học: Chuẩn bị tài liệu,Hướng dẫn, trao đổi

[DOWNLOAD][/DOWNLOAD]