Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết - Bài tập - Bài giải

Tác giả:Nguyễn Thế Hưng - Khoa Kế toán kiểm toán - ĐH Kinh tế TP. HCM. Sách gồm 348 trang.
Nội dung sách:
Lời mở đầu
Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán
Chương 2: Cở sở dữ liệu
Chương 3: Các chu trình kế toán
Chương 4: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán
Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toánhương 6: Thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán

Tài liệu tham khảo