Giáo trình Cơ học lý thuyết ~ Phần Tĩnh động học
Đây là môn học đầu tiên trong bộ môn kết cấu, tài liệu này rất rõ ràng có bài tập + lời giải....

Nội dung tóm tắt:
Chương 1 : Các định luật cơ bản của động lực học và phương trình vi phân chuyển động của chất điểm
Chương 2 : Các định lý tổng quát của Động lực học
Chương 3 : Nguyên lý di chuyển khả dĩ
Chương 4 : Nguyên lý Dalambe
Chương 5 : Nguyên lý Dalambe - Lagơrang
Chương 6 : Lý thuyết Va chạm