Lời giải của các bài tập quản trị rủi ro. Mọi người có thể tham khảo và kiểm tra kết quả của các bài tập trên.