1.vấn đề cơ bản của triết học là gì? tại sao đó là vấn đề cơ bản của triết học? Vấn đề này đã được giải quyết ntn?

2.pt định nghĩa vật chất của lênin?.Ý nghĩa phương pháp luận?

3.phân tích nguyên lí vế mối liên hệ phổ biến? Từ ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lí, anh(chị) hãy vận dụng vào quá trình học tập của bản thân?

4.Phân tích mối liên hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả? Rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu cặp phạm trù này, qua đó vận dụng phân tích một vấn đề thực tiễn ở Việt nam?

5.Phân tích quy luật từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại?. Anh chị hãy vận dụng ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này để phân tích quá trình học tập và rèn luyện của bản thân?

6.Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức ? Vận dụng phương pháp luận của nôi dung này để phân tích công cuộc đổi mới ở Việt nam?

7.Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triến của lực lượng sản xuất? Đảng ta đã vận dụng quy luật này ntn trong đường lối đổi mới?

8. Tại sao nói :sự phát của các hình thái kt-xh là 1 quá trình lịch sử tự nhiên ? Vận dụng ý nghĩa phương pháp luận của nội dung này để phân tích con đường đi lên CNXH ở Việt Nam?

9.Pt quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người? Sự Vận dụng quan điểm này của Đảng ta trong việc phát huy nguồn nhân lực ở Việt nam hiện nay?

10.thế nào là sản xuất hàng hóa? phân tích điều kiện ra đời và ưu thế của sản xuất hàng hóa?tại sao đại hội lần thứ VIcủa đảng cộng sản việt nam lại chủ trương thực hiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở nước ta?

11.lượng giá trị hàng hóa là gì? các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này trong nền sản xuất hàng hóa?

12. phân tích yêu cầu và tác động của qui luật giá trị ?ý nghĩa của qui luật giá trị? ý nghĩa của qui luật giá trị trong việc phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta?

13.phân tích mâu thuẫn ct chung của tư bản và cách giải quyết mâu thuẫn đó của nền kinh tế chính trị mác lê nin?

14. phân tích nội dung phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và giá trị thặng dư tương đối trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa? Rút ra ý nghĩa của viẹc nghiên cứu 2 phương pháp sản xuất gt thặng dư này?

15.Phân tích thực chất của tích lũy tư bản và các nhân tố quyết định đến quy mô tích lũy tư bản?

16.Trình bày sự khác nhau giữa chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa với chi phí thực tế, giữa lợi nhuận và giá trị thặng dư, giữa tỉ suất lợi nhuận và tỉ suất giá trị thặng dư?

17 Trình bày nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?Những đk khách quan quy định sứ mệnh lịch sử đó?Liên hệ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vn hiện nay?

18.Dân chủ là gì? pt những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHcn ? liên hệ với nền dân chủ ở Việt nam?

19.KN nền văn hóa XHCN ? Nội dung và phương thức xd nền văn hóa XHCN? liên hệ với việc Xd nền văn hóa VN hiẹn nay?

20.Tôn giáo là gì? Các nguyên tắc cơ bản của CN mac-lenin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo? liên hệ với chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay?