Đây là tài liệu bổ ích cho các bạn làm đồ án Thiết kế hệ truyền động cơ khí.[DOWNLOAD][/DOWNLOAD]