1. Tại sao quyền lực công cộng do nhà nước thiết lập trong xã hội lại không còn hòa nhập với dân cư?
2. Trong nhà nước XHCN, nhân dân xử dụng quyền lực của mình dưới hình thức nào ?
3. Hội Đồng nhân dân các cấp thuộc hệ thống cơ quan nào trong bộ máy nhà nước VN hiện nay ? Và được thành lập bằng hình thức nào ?
4. Hình thức chính thể CH Dân chủ của nhà nước ta hiện nay được biểu hiện thực tế như thế nào ?
5. Pháp luật của Việt Nam hiện nay có hình thức tập quán ko ? Tại sao ?
6. Năng lực hành vi là gì ? Tổ chức cá nhân cần có điều kiện gì để được coi là có năng lực hành vi đầy đủ.
7. Sự kiện pháp lý làm phát sinh một quan hệ pháp luật được quy định ở đâu ? Những sự kiện như thế nào được gọi là sự kiện pháp lý ?
8. Xác định bộ phận giả định trong quy phạm pháp luật sau:
Điều 131 Luật chứng khoán 2007 quy định:
" Tranh chấp phát sinh trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam có thể được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu Trọng Tài hoặc Tòa Án giải quyết "


[DOWNLOAD][/DOWNLOAD]