Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
MỤC LỤC
Chương I. Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
I. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh
1.1 Kế toán doanh thu bán hàng thuần
1.2 Kế toán làm giảm doanh thu
1.3 Kế toán giá vốn hàng bán
1.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
1.5 Kế toán chi phí tài chính
1.6 Kế toán chi phí bán hàng
1.7 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh

II. Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác
2.1 Kế toán khoản thu nhập khác
2.2 Kế toán chi phí khác
2.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động khác
III. Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDN
Chương II. Giới thiệu công ty
Chương III. Thực tiễn kế toán lưa chuyển hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
3.1 Một số đặc điểm về bộ phận kế toán tại công ty
3.2 Kế toán doanh thu
3.3 Kế toán doanh htu hoạt động tài chính
3.4 Kế toán giá vốn hàng bán
3.5 Kế toán chi phí bán hàng
3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3.7 Kế toán chi phí tài chính
3.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Chương IV. Nhận xét và kiến nghị
4.1 Nhận xét
4.2 Kiến nghị
@ Kết luận