Mục Lục

CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN THỐNG KÊ HỌC ................................6
CHƯƠNG 2 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ .....................15
CHƯƠNG 3 PHÂN TỔ THỐNG KÊ..................................34
CHƯƠNG 4 LƯỢNG HOÁ HIỆN TƯỢNG KINH TẾ XÃ HỘI.............45
CHƯƠNG 5 TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY ..........................83
CHƯƠNG 6 DÃY SỐ THỜI GIAN................................. 101
CHƯƠNG 7 PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ .................................... 115
CHƯƠNG 8 ĐIỀU TRA CHỌN MẪU......................... 141[DOWNLOAD][/DOWNLOAD]